Nákupní a reklamační řád

Obchodní podmínky firmy Tomáš Věntus - newsport.cz

 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní
smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“ nebo také „zákazník“) prostřednictvím internetového
obchodu, který je provozován firmou Tomáš Věntus (sportpower.cz). na webové stránce umístěné na internetové adrese www.newsport.cz
Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či
osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před
ustanoveními obchodních podmínek.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém
jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu
účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní
smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

1. Objednávka a ochrana osobních údajů

 

Při objednávce budou požadovány Vaše platné identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, email). Tyto údaje jsou nezbytné pro
vystavení daňového dokladu a doručení zboží. Prodávající nenese odpovědnost za problémy vzniklé uvedením nesprávných či neúplných
údajů, zvláště pak při neuvedení telefonického kontaktu.
Tomáš Věntus je provozovatel obchodu www.newsport.cz prohlašuje, že informace o zákaznících (kupujících) jsou uchovávány v
souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a
předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po
úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým
osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny
proti zneužití. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní
údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Zákazník může písemně zažádat o odstranění údajů z
databáze společnosti (prodávajícího). Zboží zakoupené prostřednictvím eshopu www.newsport.cz,  nesmí být
dále přeprodáváno bez písemného souhlasu firmy Tomáš Věntus(newsport.cz)

 

2. Potvrzení objednávky

 

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení přijetí objednávky Vám zašleme e-mailem, o odeslání objednaného zboží budete taktéž
informováni e-mailem. Pro potvrzení Vás u některých objednávek (např. při odběru většího množství apod.) zkontaktujeme telefonicky.


3. Zrušení objednávky

 

Každou objednávku můžete do 1 hodiny zrušit a to telefonicky na telefonním čísle 603871326, nebo e-mailem zaslaným na
adresu objednavky@newsport.cz. Po uplynutí této doby již nelze objednávku zrušit, neboť může dojít k expedici zboží k zákazníkovi a zboží může
být již předáno přepravci.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit (nepřijmout) objednávku nebo její část v případě, že se již zboží nevyrábí nebo nedodává nebo se
výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího
za účelem dohody o dalším postupu. Pokud již kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět.

 

4. Dodání daňového dokladu a záručního listu

 

Daňový doklad je zasílán v elektronické podobě. Záruční list výrobce, pokud je výrobcem dodáván, zasíláme již potvrzený společně se
zbožím. U zboží, které neobsahuje originální záruční list výrobce, slouží jako záruční list daňový doklad, a to za předpokladu, že obsahuje
všechny potřebné údaje (jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu,
nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu).
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití
komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory,
apod.) si hradí kupující sám.

 

5. Platba

 

Prodávající umožňuje zákazníkovi uhradit předem sjednanou cenu (za zboží a jeho přepravu k zákazníkovi) výběrem jedné z níže uvedených
poskytovaných možností platby:

 

Dobírkou - hotově - platbu provedete hotovostně při převzetí zboží od dopravce (kurýra). Se zbožím dopravce současně předá
doklad o zaplacení požadované částky za zboží.

 

Platební kartou - online - po odeslání objednávky budete přesměrováni na zabezpečené online rozhraní pro platbu kreditní
kartou. Jedná se o nejrychlejší způsob platby.

 

Rychlé platby PayU - rychlá a bezpečná online platba pro klienty bank Česká spořitelna, Komerční Banka, Raifaisen Bank, GE Money Bank, Fio a Sberbank. Po odeslání Vaší objednávky a výběru Vaší banky jste automaticky přesměrováni na přihlašovacíobrazovku Vašeho online bankovnictví, kde po přihlášení již pouze potvrdíte automaticky předvyplněný platební příkaz. Platbu evidujeme na našem účtu během několika minut a zboží tak expedujeme neprodleně.

 

Bankovním převodem - platbu provedete standardním bankovním převodem na náš účet (číslo účtu a variabilní symbol obdržíte
v potvrzujícím emailu objednávky). Zásilka bude odeslána až po přijetí částky na náš účet. Právě z důvodů čekání na přijetí platby
(1-2 dny) je nutné počítat se zpožděním v expedici Vaší objednávky. Z tohoto důvodu platbu bankovním převodem spíše nedoporučujeme.

 

Bude-li kupní smlouva uzavřena bez současné fyzické přítomnosti stran (tedy prostřednictvím „prostředku komunikace na dálku“) nebo
směřuje-li takové jednání k uzavření smlouvy mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, má zákazník (kupující) právo odstoupit od
kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne:

 

- uzavřením smlouvy
- jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
- jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
- jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, pak ode dne převzetí první dodávky zboží.  

 

Odstoupit od smlouvy je možné zasláním písemného odstoupení od smlouvy na adresu sídla prodávajícího nebo předáním odstoupení od
smlouvy na prodejně anebo prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který naleznete zde.
Po doručení odstoupení od smlouvy (zaslaného prostřednictvím formuláře) zašle prodávající kupujícímu potvrzení o přijetí takovéhoto
odstoupení od smlouvy v textové podobě.


6. Cena a druhy dopravy:

 

V současné době nabízíme přepravu zboží se společnostmi PPL Sprint, Česká Pošta nebo převzetí zboží na výdejních místech.
V 3. kroku nákupního košíku zvolte Vámi preferovaného dopravce z nabízených možností (seznam nabízených druhů dopravy se liší
v závislosti na velikosti a hmotnosti zboží Vaší objednávky). Prodávající si vyhrazuje u konkrétní zásilky právo změny přepravce zboží a to v
rámci optimalizace a zrychlení procesu dodání zboží zákazníkovi. Pokud zvolil koncový zákazník přepravce, jehož cena za přepravu je vyšší
než cena přepravce, kterým byla zásilka přepravena, má zákazník právo písemně nebo telefonicky požádat o vrácení rozdílu ceny.


PPL / PPL Sprint

 

- cena přepravy: 69 Kč s DPH
- cena dobírky: 30 Kč s DPH
- PPL – lze přepravovat balíky do hmotnosti 50 kg
- PPL - Sprint - lze přepravovat balíky od hmotnosti 50 kg do 500 kg
- platba za zboží probíhá převodem nebo v hotovosti řidiči; řidič Vám vystaví doklad o zaplacení;
- probíhají min. 2 pokusy o kontaktování příjemce před doručením zásilky;
- při nezastižení Vás bude kontaktovat přepravní firma a dohodne nový termín dodání;
- telefonicky lze získat číslo k online sledování zásilky na internetu
- přepravce je povinen doručit zásilku za první uzamykatelné dveře, tato služba se vztahuje pouze na balíkové zásilky nikoliv na
- paletovou přepravu
- PPL - Sprint - Zákazník je povinen při přebrání zásilky předat dopravci přepravní materiál na kterém byla zásilka doručována pod
- podmínkou smluvní pokuty 200Kč.


PPL / PPL Sprint - postup při přebírání zásilky

- zkontrolujte, zda není obal výrobku poškozen. Pokud obal bude jevit známky poškození (např. bude protržený, rozlepený apod.),
- zboží nepřebírejte nebo převezměte s výhradou.
- zboží zasílané na paletách musí být zabaleno do ochranné folie a do kříže přelepeno firemní páskou inSPORTline. Pokud bude folie
- nebo páska porušena, pak zásilku přeberte s výhradou nebo nepřebírejte vůbec.

- v případě, že obal bude v pořádku, zboží zaplaťte a převezměte. Upozorňujeme, že podle podmínek dopravce nemůžete zboží předzaplacením a převzetím rozbalit a    překontrolovat.

- pokud po rozbalení zjistíte poškození výrobku, neprodleně nás kontaktujte. Při rozbalení dbejte na to, abyste obal a vnitřní výplně
 rozbalováním nepoškodily, obal ve vlastním zájmu nevyhazujte a nějakou dobu uschovejte

 

 

Česká pošta – Balík na poštu / Balík do ruky / Komplexní doručování

- cena přepravy: 69 Kč s DPH Balík do ruky
- cena přepravy: 63 Kč s DPH Balík na poštu
- cena dobírky 30 kč.
- platba za zboží a dodání probíhá dle standardních podmínek České pošty


Balík Na poštu - postup při přebírání zásilky:

- zákazník obdrží pouze číslo sledování zásilky a balík je možno vyzvednout do 7 dnů.
- adresát si může délku uschovaného balíku na České Poště prodloužit až na 15 dní zde.


Balík Do ruky - postup při přebírání zásilky:

- zákazník obdrží potvrzovací SMS a číslo sledování zásilky a v případě jeho nezastižení je zákazník informován o balíku oznámenkou. Tento balík je možno vyzvednout do 7 dnů.
- adresát si může délku uschovaného balíku na České Poště prodloužit až na 15 dní zde.


Balík Nadrozměr:

- Cena přepravy 79 Kč s DPH
- Cena dobírky: 30 Kč
- Lze přepravovat palety až do hmotnosti 500 Kg
- Zákazník je povinen při přebrání zásilky předat dopravci přepravní materiál na kterém byla zásilka doručována pod podmínkou smluvní pokuty 200Kč.


Postup při přebírání zásilky:

- Zkontrolujte, zda není obal výrobku poškozen. Pokud obal bude jevit známky poškození (např. bude protržený, rozlepený apod.), zboží nepřebírejte nebo převezměte s výhradou.
- V případě, že obal bude v pořádku, zboží zaplaťte a převezměte. Upozorňujeme, že podle podmínek dopravce nemůžete zboží před zaplacením a převzetím rozbalit a překontrolovat.
- Pokud po rozbalení zjistíte poškození výrobku, neprodleně nás kontaktujte. Při rozbalení dbejte na to, abyste obal a vnitřní výplně rozbalováním nepoškodily, obal ve vlastním zájmu nevyhazujte a nějakou dobu uschovejte


Osobní odběr

Objednané zboží je také možno si osobně vyzvednou na některé z kamenných prodejen v Praze, Brně, Ostravě nebo Vítkově.
V případě, že bude zvolen osobní odběr na některé z kamenných prodejen, bude osobou prodávajícího společnost inSPORTline stores s.r.o.,
IČ: 247 72 143, se sídlem Strakonická 1151/2c, Hlubočepy, Praha 5, PSČ 150 00.
V tomto případě, stejně jako v případě doručení zboží prostřednictvím přepravce, platí ujednání těchto obchodních podmínek.


7. Doba dodání:

Dodací lhůta je od 2 do 5 pracovních dnů pro všechny způsoby doručení, není-li uvedeno jinak. V případě, že nebude možné objednávku
vyřídit nebo některé zboží nebude skladem, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat.


8. Montáž a servis:

Ohledně montáže Vás bude do dvou pracovních dnů automaticky informovat naše servisní středisko, které se s Vámi domluví na termínu uskutečnění montáže. Montáž nikdy neprovádí smluvený přepravce. U vybraných produktů poskytujeme instalaci a seřízení výrobku zdarma u zákazníka. Instalaci a seřízení provádí specializovaný technik z okolí místa doručení. Termín instalace a seřízení si zákazník se servisním technikem dohodne individuálně. Montáž u kupujícího je vždy zajištěna jedním servisním technikem a je tedy nutné, aby kupující zajistil umístění zboží na místo, kde bude prováděna samotná montáž, případně aby kupující zajistil asistenční osobu či osoby asistující při přemístění zabaleného zboží na místo, kde bude montáž stroje provedena. U všech ostatních produktů lze objednat placenou montáž


9. ZMĚNA PŘEPRAVCE

Dodavatel si vyhrazuje u konkrétní zásilky právo změny přepravce zboží a to v rámci optimalizace a zrychlení procesu dodání zboží zákazníkovi

 

10. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží:


Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez
jakékoliv sankce do 30-ti kalendářních dnů ode dne:

 

- uzavření smlouvy
- jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
- jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
- jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, pak ode dne převzetí první dodávky zboží.


Podmínky odstoupení od smlouvy:


odstoupení od smlouvy musí být písemné a zaslané  na adresu Čermenská 486, Vítkov 74901, okr. Opava.
Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy
odstupuje, od smlouvy lze odstoupit také prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který
naleznete zde na spodní straně této stránky. (po doručení tohoto odstoupení od smlouvy Vám bude zasláno potvrzení o jeho přijetí v textové podobě). Pokud bude zboží,
které budete vracet po odstoupení od smlouvy zpět prodávajícímu zabaleno v jiném obalu, ponese známky opotřebení nebo bude poškozené
či nekompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) má prodávající právo požadovat kompenzaci

- odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu (poštovné, balné či jiné
dopravné), a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou

- uplatní-li zákazník (kupující) právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených
nákladů spojených s vrácením zboží
- peníze za zboží Vám budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš bankovní účet a to neprodleně po dodání všech podkladů,
například čísla účtu pro zaslání platby
- prodávající je povinen vrátit zákazníkovi (kupujícímu) zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Prodávající však
není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi (kupujícímu) dříve, než mu zákazník (kupující) zboží předá nebo prokáže,
že zboží prodávajícímu odeslal
- nárok na náhradu škody vzniklý na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst oproti nároku kupujícího na vrácení kupní
cen
- v případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je
prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí
prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím
- je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací
podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a
kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Odstoupí-li zákazník (kupující) od smlouvy, tak zákazník (kupující) zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do
30-ti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Při odstoupení od smlouvy zákazník (kupující) zašle nebo předá zboží společně s průvodním dopisem zpět prodávajícímu a to:

- na adresu servisního oddělení Čermenská 486, Vítkov 74901, okr. Opava a to společně s průvodním dopisem a kopií faktury
- v provozovně prodávajícího (v kamenném obchodě v Praze, Brně, Ostravě, Vítkově).

 

Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V
případě rozporu s kupní smlouvou má zákazník (kupující) právo od smlouvy odstoupit. Zákazník (kupující) má právo na to, aby prodávající
bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka (kupujícího) buď
výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy
odstoupit. To neplatí, pokud zákazník (kupující) před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám
způsobil. Prodávající si vyhrazuje také právo na tiskové chyby.


 

11. Výměna velikosti zdarma:

 

V případě zakoupení zboží prostřednictvím eshopu s příznakem "výměna velikosti zdarma" poskytujeme možnost výměny zboží za jinou
velikost. Výměnu lze provézt pouze za variantu velikosti, která je skladem. Výměnu velikosti zdarma můžete využít jen jednou a podmínkou
je, že zboží, které budete vracet v rámci této záruky zpět, musí být zabaleno v původním obalu, nesmí nést známky užívání, musí být
nepoškozené a kompletní.

Zboží zašlete zpět na adresu servisního oddělení (Seven Sport s.r.o., Čermenská 486, Vítkov 74901, okr. Opava)
společně s průvodním dopisem a kopií faktury. Tuto službu výměny velikost zdarma lze uplatnit do 30 dnů od převzetí zboží.

 

12. Reklamace, záruka a servis u zákazníka:

 

Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Případné reklamace s Vámi vyřídíme individuální dohodou k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Pokud budou taková poškození zjištěna, je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně hlásit dodavateli. Za vady vzniklé přepravcem dodavatel neručí. Informace o nejbližším servisním středisku Vám poskytneme telefonicky nebo emailem. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující (spotřebitel) právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace, a to včetně nákladů na dopravu reklamovaného zboží zpět k dodavateli. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. U označených fitness modelů bude poskytována záruční lhůta 5 let na rám.


Servis u zákazníka - na vybrané produkty v ceně nad 8 990 Kč s DPH zajišťujeme záruční servis u zákazníka. Tato výhoda se týká všech produktů s tím to označením

 

Záruka se nevztahuje na:

 

- vady vzniklé běžným používáním
- nesprávným použitím výrobku
- nesprávným skladováním
 

Postup při reklamaci a požadavku na servis zboží:

 

  • informujte nás písemně o reklamaci či servise e-mailem se současným vyplněním on-line formuláře
  • zboží doručte osobně nebo zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu (Čermenská 486, 749 01 Vítkov). V případě většího zboží lze telefonicky domluvit svoz přepravní společností PPL.
  • zákazník se může o průběhu reklamace informovat emailem reklamace@insportline.cz nebo jirina.mikusova@insportline.cz
  • o ukončení a o výsledku reklamace bude zákazník informován písemně.

 

 


13.Reklamace a servis zboží, náhradní díly

 

K přednostem naší společnosti patří individuální přístup k zákazníkům. Aby byli naši zákazníci maximálně spokojení, snažíme se jim poskytnout ty nejlepší služby a servis. Pokud máte jakýkoliv problém s našim produktem neváhejte nás kontaktovat. Zde naleznete návod jak správně postupovat v případě servisního či reklamačního požadavku.

 

Kontakty:

Reklamace:
telefon: +420 556 770 190, +420 556 770 191
email: reklamace@insportline.cz, jirina.mikusova@insportline.cz, marcela.taborska@insportline.cz

Servis:
Martin Dobrucky
mobil: +420 604 853 019
email:  servis@insportline.czmartin.dobroucky@insportline.cz

Náhradní díly:
mobil: +420 734 230 810, +420 733 182 006
email: tomas.buchwald@insportline.czkristyna.bolfova@insportline.cz

Vedoucí oddělení:
Radek Verešpej
mobil : +420 734 559 629
email: vedouci.reklamaci@insportline.cz, radek.verespej@insportline.cz

Servis

Pokud si s některým z našich produktů nevíte rady a máte problém s jeho kompletací, seřízením, údržbou nebo Vám bylo zboží doručeno v rozporu s uváděnými parametry, kontaktujte nás a rádi Vám pomůžeme vzniklý problém vyřešit.

  • servis se vztahuje na: seřízení, údržbu (pouze fitness stroje)

Reklamace

Nikdo není neomylný, a tak se může stát, že se někdy něco pokazí. Pokud Vás potkala taková nepříjemnost u našich výrobků, oznamte nám tuto skutečnost a vzniklou situaci budeme řešit v co nejkratším termínu. Našim zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc i v případě nepříjemných záležitostí.

  • reklamace se vztahuje na vadné zboží, vzniklé škody, nesrovnalosti s parametry (barva, typ, velikost), škrábance, kvalita povrchu

Důležité upozornění: Reklamaci zboží je nutné uplatňovat v místě zakoupení zboží. Veškeré zboží zakoupené prostřednictvím e-shopu zasílejte společně s vytištěným a vyplněným reklamačním formulářem na adresu - SEVEN SPORT s.r.o. Čermenská 486, 749 01 Vítkov.

Reklamační formulář


13. Další práva a povinnosti smluvních stran:

 

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského
zákoníku.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a
dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

Řešení spotřebitelských sporů najdete zde na těchto stránkách: Řešení sporů online


 

 14. Závěrečná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí jak v případě zakoupení zboží od Firmy Tomáš Věntus(newsport.cz)jako (zproztředkovatel nákupu zboží od společnosti SEVEN SPORT s.r.o., IČ: 268 47 264, se sídlem Bořivojova 35/878,