Navštivte kategorii  SLEVA NAVÍC a  k vybraným produktům kromě akčních slev dostanete bonusovou slevu  až  3000 Kč

Reklamace, odstoupení od smlouvy, výměna zboží, servis zboží, náhradní díly, garanční prohlídky.


K přednostem naší společnosti patří individuální přístup k zákazníkům. Aby byli naši zákazníci maximálně spokojení, snažíme se jim poskytnout ty nejlepší služby a servis. Pokud máte jakýkoliv problém s našim produktem neváhejte nás kontaktovat. Zde naleznete návod jak správně postupovat v případě odstoupení od smlouvy, výměny velikosti, servisního či reklamačního požadavku.


Kontakty:


Reklamace:
telefon: +420 556 770 190, +420 556 770 191, 603871326
email: reklamace@insportline.cz

 

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží:

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel ze zákona právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 kalendářních dnů ode dne:

- uzavření smlouvy

- jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží

- jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

- jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, pak ode dne převzetí první dodávky zboží.

My tuto délku odstoupení od smlouvy prodlužujeme na 30 dnů. 

 

Podmínky odstoupení od smlouvy: 

Odstoupení od smlouvy musí být písemné a zaslané na adresu :Seven Sport s.r.o., Dělnická 957, Vítkov 74901, okr. Opava. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje,  (po doručení tohoto odstoupení od smlouvy Vám bude zasláno potvrzení o jeho přijetí v textové podobě).

Pokud zboží ponese známky opotřebení nebo bude poškozené či nekompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) má prodávající právo požadovat kompenzaci.

Od smlouvy lze odstoupit také prostřednictvím emailu: mailto:prodej@newsport.cz

 

- odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu (poštovné, balné či jiné dopravné), a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou

- uplatní-li zákazník (kupující) právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží

- peníze za zboží Vám budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš bankovní účet a to neprodleně po dodání všech podkladů, například čísla účtu pro zaslání platby

- prodávající je povinen vrátit zákazníkovi (kupujícímu) zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi (kupujícímu) dříve, než mu zákazník (kupující) zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal

- nárok na náhradu škody vzniklý na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny

- v případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím

- je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

Odstoupí-li zákazník (kupující) od smlouvy, tak zákazník (kupující) zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Při odstoupení od smlouvy zákazník (kupující) zašle nebo předá zboží společně s průvodním dopisem zpět prodávajícímu a to:

 - na adresu servisního oddělení :Seven Sport s.r.o., Dělnicka 957, Vítkov 74901, okr. Opava a to společně s průvodním dopisem a kopií faktury.

 

Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě rozporu s kupní smlouvou má zákazník (kupující) právo od smlouvy odstoupit. Zákazník (kupující)  má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka (kupujícího) buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník (kupující) před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Prodávající si vyhrazuje také právo na tiskové chyby. 

 

Reklamace, záruka a servis u zákazníka:

Nikdo není neomylný, a tak se může stát, že se někdy něco pokazí. Pokud Vás potkala taková nepříjemnost u našich výrobků, oznamte nám tuto skutečnost a vzniklou situaci budeme řešit v co nejkratším termínu. Našim zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc i v případě nepříjemných záležitostí.


Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená výše v tomto bodě obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li dále uvedeno jinak.

Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Případné reklamace s Vámi vyřídíme individuální dohodou k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Pokud budou taková poškození zjištěna, je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně hlásit dodavateli. Informace o nejbližším servisním středisku Vám poskytneme telefonicky nebo emailem. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující (spotřebitel) právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace, a to včetně nákladů na dopravu reklamovaného zboží zpět k prodávajícímu. V případě neoprávněné reklamace nese veškeré nutné náklady kupující. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. 

U označených fitness modelů bude poskytována záruční lhůta 10 let na rám.

Na všechna jízdní kola značek Devron, DHS, Kreativ a také na všechna elektrokola bude poskytována záruční lhůta 10 let na rám kola.

U označených produktů značky W-TEC bude poskytována záruční lhůta 3 roky na možnou skrytou vadu materiálu.


Záruka se nevztahuje na:

- vady vzniklé běžným používáním

- nesprávným použitím výrobku

- nesprávným skladováním


Postup při reklamaci a požadavku na servis zboží:

- informujte nás elektronicky emailem: mailto:prodej@newsport.cz

- zboží doručte osobně nebo zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na:

- na adresu servisního oddělení Seven Sport s.r.o. , Dělnicka 957, Vítkov 74901, okr. Opava a to společně s průvodním dopisem a kopií faktury či jiného nákupního dokladu (nejrychlejší způsob vyřízení reklamace)¨

- nebo předejte v provozovně prodávajícího (v kamenném obchodě v Praze, Brně, Ostravě, Vítkově)

- v případě většího zboží lze telefonicky domluvit svoz přepravní společností PPL

- zákazník se může o průběhu reklamace informovat e-mailem:mailto:prodej@newsport.cz

- o ukončení a o výsledku reklamace bude zákazník informován písemně.


Výměna velikosti zdarma, vrácení zboží do 30 dnů:

 

V případě zakoupení zboží prostřednictvím eshopu s příznakem "výměna velikosti zdarma" poskytujeme možnost výměny zboží za jinou velikost. Výměnu lze provézt pouze za variantu velikosti, která je skladem. Výměnu velikosti zdarma můžete využít jen jednou a podmínkou je, že zboží, které budete jako nakupující vracet v rámci této záruky zpět, musí být zabaleno v neporušeném originálním obalu či krabičce (doporučujeme použít i pevný transportní obal, ve kterém Vám zboží bylo doručeno), nesmí nést známky užití a také musí být kompletní a nepoškozené.

Zboží zašlete zpět na adresu servisního oddělení (Seven Sport s.r.o., Dělnická 957, Vítkov 74901, okr. Opava) společně s průvodním dopisem a kopií faktury. 

Pokud nás informujete přes email: mailto:prodej@newsport.cz, na naše náklady jakožto prodávajícího zařídíme svoz zboží k nám. Kurýr přepravní společnosti od Vás převezme zabalené zboží a my Vám zdarma zašleme správnou velikost.

Tuto službu výměny velikosti zdarma lze uplatnit do 30 dnů od převzetí zboží.


Servis:

Pokud si s některým z našich produktů nevíte rady a máte problém s jeho kompletací, seřízením, údržbou nebo Vám bylo zboží doručeno v rozporu s uváděnými parametry, kontaktujte nás a rádi Vám pomůžeme vzniklý problém vyřešit.

Pokud požadujete servis je nutné vyplnit tyto údaje a zaslat na email:mailto:prodej@newsport.cz

- jméno a příjmení

 - email

- adresu

- telefonní číslo

- název produktu

- stručný popis závady

- číslo nákupního dokladu

- pokud je to možné, přiložit fotky

Servisní středisko:

Tel:  +420 556770190,604853019
email: servis@insportline.cz


Garanční prohlídka:

U kol zakoupených u nás nabízíme první garanční prohlídku ZDARMA, kterou provedou naši vyškolení mechanici.

Provádí se nejpozději do 3 měsíců od zakoupení kola nebo po ujetí 150 km (podle toho, co nastane dříve).


Během garanční prohlídky provádíme následující úkony:
 
- seřízení brzd a řazení
- kontrola vůle hlavového složení a nábojů
- kontrola a dotažení šroubů, pedálů a klik
- nafouknutí kol na správný tlak
- vyčistíme, namažeme odpruženou vidlici a nastavíme správný tlak
- centrování a případné dotažení výpletu
- zkontrolujeme funkčnost elektrického systému
 
 

Prakticky znovu provedeme kompletní seřízení kola. Ačkoliv je po této prohlídce kolo seřízeno pro relativně dlouhou dobu, nepodceňujte význam pravidelných servisních prohlídek.

Potvrzení o provedení garanční prohlídky je zaneseno do záručního listu elektrokola.

Kola přijímáme do servisu jen ČISTÁ! Znečištěné kolo má servisní technik právo odmítnout převzít, nebo účtujeme 400 Kč za vyčištění.


Pokud požadujete garanční prohlídku kola je nutné vyplnit tyto údaje a zaslat na email:mailto:prodej@newsport.cz
 

- jméno a příjmení

 - email

- adresu

- telefonní číslo

- název produktu

- číslo nákupního dokladu

 

Tým Newsport.cz