Klikni na kategorii Bonusový program kde mimo akční slevy získáš u vybraných produktů

BONUS AŽ 2700 Kč

 

Reklamace, odstoupení od smlouvy, výměna zboží, servis zboží, náhradní díly


K přednostem naší společnosti patří individuální přístup k zákazníkům. Aby byli naši zákazníci maximálně spokojení, snažíme se jim poskytnout ty nejlepší služby a servis. Pokud máte jakýkoliv problém s našim produktem neváhejte nás kontaktovat. Zde naleznete návod jak správně postupovat v případě odstoupení od smlouvy, výměny velikosti, servisního či reklamačního požadavku.


Kontakty:


Reklamace:
telefon: +420 556 770 190, +420 556 770 191 
email: reklamace@insportline.cz, veronika.sromotova@insportline.cz,  jirina.sabrsulova@insportline.cz

email: tomas.buchwald@insportline.cz 

 Pokud chcete odstoupit od smlouvy, lze to provést zasláním písemného odstoupení od smlouvy na adresu sídla prodávajícího (viz níže)

 

Podmínky odstoupení od smlouvy:

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel ze zákona právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 kalendářních dnů ode dne:

 - uzavření smlouvy

- jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží

- jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

- jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, pak ode dne převzetí první dodávky zboží.


Odstoupení od smlouvy musí být písemné a zaslané na adresu :Seven Sport s.r.o. , Čermenská 486, Vítkov 74901, okr. Opava. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje,  (po doručení tohoto odstoupení od smlouvy Vám bude zasláno potvrzení o jeho přijetí v textové podobě).

Pokud zboží ponese známky opotřebení nebo bude poškozené či nekompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) má prodávající právo požadovat kompenzaci.

 

- odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu (poštovné, balné či jiné dopravné), a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou

- uplatní-li zákazník (kupující) právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží

- peníze za zboží Vám budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš bankovní účet a to neprodleně po dodání všech podkladů, například čísla účtu pro zaslání platby

- prodávající je povinen vrátit zákazníkovi (kupujícímu) zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi (kupujícímu) dříve, než mu zákazník (kupující) zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal

- nárok na náhradu škody vzniklý na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny

- v případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím

- je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

Odstoupí-li zákazník (kupující) od smlouvy, tak zákazník (kupující) zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Při odstoupení od smlouvy zákazník (kupující) zašle nebo předá zboží společně s průvodním dopisem zpět prodávajícímu a to:

 

- na adresu servisního oddělení  adresu :Seven Sport s.r.o. , Čermenská 486, Vítkov 74901, okr. Opava a to společně s průvodním dopisem a kopií faktury.

 

Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě rozporu s kupní smlouvou má zákazník (kupující) právo od smlouvy odstoupit. Zákazník (kupující)  má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka (kupujícího) buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník (kupující) před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Prodávající si vyhrazuje také právo na tiskové chyby. 

 

Reklamace:


Nikdo není neomylný, a tak se může stát, že se někdy něco pokazí. Pokud Vás potkala taková nepříjemnost u našich výrobků, oznamte nám tuto skutečnost a vzniklou situaci budeme řešit v co nejkratším termínu. Našim zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc i v případě nepříjemných záležitostí.


Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená výše v tomto bodě obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li dále uvedeno jinak.

Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Případné reklamace s Vámi vyřídíme individuální dohodou k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Pokud budou taková poškození zjištěna, je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně hlásit dodavateli. Informace o nejbližším servisním středisku Vám poskytneme telefonicky nebo emailem. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující (spotřebitel) právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace, a to včetně nákladů na dopravu reklamovaného zboží zpět k prodávajícímu. V případě neoprávněné reklamace nese veškeré nutné náklady kupující. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. 

U označených fitness modelů bude poskytována záruční lhůta 10 let na rám.

U označených produktů značky W-TEC bude poskytována záruční lhůta 3 roky na možnou skrytou vadu materiálu.


Záruka se nevztahuje na:

- vady vzniklé běžným používáním

- nesprávným použitím výrobku

- nesprávným skladovánímDůležité upozornění: Reklamaci zboží je nutné uplatňovat v místě zakoupení zboží. Veškeré zboží zakoupené prostřednictvím e-shopu zasílejte společně s fakturou a vytištěným,vyplněným reklamačním formulářem na adresuSEVEN SPORT s.r.o. Čermenská 486, 749 01 Vítkov.

Faktura je zasíláná elektronicky na emailovou adresu do dvou pracovních dnů od odesílání zboží.


Zde si stáhněte reklamační formulář,po vyplnění vytiskněte a odešlete spolu s fakturou a zbožím.


Reklamační formulářVýměna velikosti zdarma, vrácení zboží do 30 dnů

 

V případě zakoupení zboží prostřednictvím eshopu s příznakem "výměna velikosti zdarma" poskytujeme možnost výměny zboží za jinou velikost. Výměnu lze provézt pouze za variantu velikosti, která je skladem. Výměnu velikosti zdarma můžete využít jen jednou a podmínkou je, že zboží, které budete vracet v rámci této záruky zpět, musí být zabaleno v původním obalu, nesmí nést známky užívání, musí být nepoškozené a kompletní.

Zboží zašlete zpět na adresu servisního oddělení (Seven Sport s.r.o., Čermenská 486, Vítkov 74901, okr. Opava) společně s průvodním dopisem a kopií faktury. Tuto službu výměny velikost zdarma lze uplatnit do 30 dnů od převzetí zboží.

Pokud nás informujete přes email prodej@newsport.cz, na naše náklady jakožto prodávajícího zařídíme svoz zboží k nám. Kurýr přepravní společnosti od Vás převezme zabalené zboží a my Vám zdarma zašleme správnou velikost. Tuto službu výměny velikosti zdarma lze uplatnit do 30 dnů od převzetí zboží.


Servis


Pokud si s některým z našich produktů nevíte rady a máte problém s jeho kompletací, seřízením, údržbou nebo Vám bylo zboží doručeno v rozporu s uváděnými parametry, kontaktujte nás a rádi Vám pomůžeme vzniklý problém vyřešit.


Servis:

Tel:  +420 556770190
email: servis@insportline.cz

email: tomas.buchwald@insportline.cz